No time for searching?

508 913 532 Customer service center

marketing@prolearning.pl

Download PDF Download DOC Training form

1 +
= 10

Terms & conditions

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Innowacji ProLearning z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2.

2. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora www.prolearning.pl.

3. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w ofercie.

4. Cena obejmuje usługi wymienione w ofercie.

5. Zamówienia na szkolenia/zapytania ofertowe można dokonać przesyłając zapytanie ofertowe lub wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.prolearning.pl, w odpowiedzi Centrum Innowacji ProLearning prześle ofertę szkoleniową.

6. Po złożeniu oferty przez Centrum Innowacji ProLearning, w celu potwierdzenia zamówienia, zamawiający ma obowiązek przesłać fax bądź skan wypełnionego, podpisanego przez osobę odpowiedzialną za decyzje finansowe w firmie i opieczętowanego formularza zgłoszeniowego, a następnie dokonać płatności za szkolenie w terminie wskazanym w fakturze proforma lub vat.

7. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zamówienia szkolenia drogą elektroniczną, telefonicznie lub faxem.

§ 2.  ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:

  • miejsca szkolenia
  • harmonogramu zajęć
  • terminu szkolenia
  • prowadzącego zajęcia

2. Zmiany nie mogą dotyczyć:

  • programu zajęć
  • liczby godzin
  • ceny szkolenia

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli: (w przypadku szkoleń otwartych) nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników oraz z innych przyczyn organizacyjnych.

4. W przypadku szkoleń otwartych Centrum innowacji ProLearning zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

5. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Centrum Innowacji ProLearning nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, Centrum Innowacji ProLearning zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez CI Prolearning, ustalonych z Osobą Zgłaszającą lub na wniosek Osoby Zgłaszającej CI ProLearning zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.

6. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia  ze strony Zamawiającego może nastąpić najpóźniej 8 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

·          na mniej niż 8 dni (roboczych) przed terminem rozpoczęcia kursu, odpłatność wynosi 20% ceny kursu;

·          na 2 dni (robocze) przed terminem rozpoczęcia, odpłatność wynosi 80% ceny kursu;

·          na 1 dzień roboczy lub gdy nie zgłosi się na kurs, odpłatność wynosi 100% ceny kursu.

7. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest poprzez powiadomienie Organizatorów faxem lub pocztą elektroniczną. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego pisma/e-maila.

8. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości szkolenia.

9. Do otrzymania certyfikatu szkoleniowego uprawnia obecność na minimum 80% czasu zajęć.

10. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do reprezentowania zachowań, manier i postaw odpowiadających wysokiej kulturze osobistej i biznesowej.

Uczestnicy szkoleń starają się tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku, równych szans, zachęty i pracy zespołowej. Wszelkie przejawy braku tolerancji, braku szacunku do innych (przeszkadzanie podczas szkolenia w nabywaniu wiedzy, nieodpowiedni stosunek do trenera i uczestników itp.) będą skutkowy zwróceniem uwagi przez trenera lub pracownika CI ProLearning. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi oraz przesłaniu informacji do zamawiającego usługę szkoleniową osoba zostanie wyproszona z zajęć. Koszty szkolenia nie będą zwracane.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych dodatkowo i bezpośrednio przez Trenerów materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.

12. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.

13. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

14. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

15. W trakcie szkoleń z wykorzystaniem stanowisk komputerowych ankiety oceniające są standardowo przeprowadzane na końcu zajęć w wersji elektronicznej. Na ich podstawie generowany jest automatycznie raport. Na życzenie klienta istnieje możliwość skorzystania z opcji ankiet papierowych, jednakże musi to zgłosić pisemnie (e-mail lub fax) minimalnie na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia. Konieczna w tym przypadku jest pisemna akceptacja pracownika CI ProLearning o dokonanej zmianie. Opcja ankiet papierowych nie zwalnia uczestników z wypełnienia ankiet w wersji elektronicznej.

16. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej, na adres Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

17. Reklamacja powinna określać: – Uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, – nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, – przedmiot reklamacji, – okoliczności uzasadniające reklamację.

18. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

§ 3.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy szkoleń, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje również odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.stycznia 2011. Zmiany w Regulaminie są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Centrum Innowacji ProLearning. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Formularza zgłoszeniowego.

Customer reviews

"Koleje Dolnośląskie S.A. confirms that CI ProLearning performer the course MS6419 – Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 servers for our employee between 17-21 June 2013. The course was prepared on the…"

Koleje Dolnośląskie

więcej

"„Particiaption of our employees in te course „Complaints and conflict situations handling” contributed to the growth of our products sells and the knowledge gained and applied by our…"

Complaints and conflict situations handling

więcej

"Between 3-4.08.2013 we participated in the course MS Excel – advanced level, which was performed by CI ProLearning. The trainer selected deserves our special recognition. He led the course in professional way, taking care of great atmosphere…"

C.H. Robinson

więcej

Please fill in the form below in order to sign up for chosen exams.

Code * Name * Date * Time Option
+

Your information

- See terms and conditions
×